Deklaracja dostępności

Filia Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Kurowicach z/s w Woli Rakowej  zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.spwolarakowa.edu.pl

Data publikacji strony internetowej: 18.03.2016 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 31.03.2021 r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 31.03.2020

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 31.03.2020

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: UNI ZETO Rzeszów

 

Treści lub funkcje niedostępne:

  • Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
  • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Renata Frączkowska adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą jedno wejścia od ul. Szkolnej oraz jedno wejście od strony parku szkolnego. Od strony ul. Szkolnej wejście główne. Wejście od strony parku prowadzi także do szkoły. Wejście główne do szkoły posiada dwa schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Wejście od strony parku nie posiada  schodów bez podjazdu/wejście bez poręczy dla osób niepełnosprawnych. Szerokość drzwi wejściowych i furtek jest nie mniejsza niż  90 cm.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.

Dostosowanie schodów

Budynek jest dwupoziomowy posiada schody wewnętrzne z poręczami dla osób niepełnosprawnych

Dostosowanie wind

Budynek jest dwupoziomowy i nie posiada wind.

Dostępność pochylni

W budynku szkoły zamontowana jest pochylnia dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform dla osób niepełnosprawnych.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie posiada głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osób niewidomych i słabowidzących.

Dostępność pętli indukcyjnych

Budynek nie posiada pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Przy szkole znajduje się ogólnodostępny parking dla pojazdów z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Są wyodrębnione  2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Osoby niepełnosprawne mają prawo wstępu do budynku z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online ani nie został przeszkolony żaden pracownik z polskiego języka migowego.